Generalforsamling

Generalforsamling

Onsdag d. 26. marts kl. 18.00 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Eventuel sammenlægning af Bandholm Sejlklub og Knuthenborg Bådelaug
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest lørdag d. 15. marts. De kan sendes pr. brev til Asger Lund, Panumsgade 3, 4941 Bandholm eller pr. mail til asgerlund@net-lunden.dk

Regnskab er vedlagt indkaldelsen

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Knuthenborg Bådelaug har sat sagen til drøftelse på sin generalforsamling, derfor sættes den også på vores generalforsamling, så vi kan få en debat om sagen. Der skal ikke træffes endelig beslutning om en sammenlægning nu. Vi skal tage stilling til, om vi vil arbejde hen mod en sammenlægning. Inden en sammenlægning kan besluttes af en generalforsamling, er der en række juridiske og økonomiske spørgsmål, der skal afklares. Efter bestyrelsens opfattelse er en sammenlægning ikke aktuel.

På valg er John Rask, Mikael Christensen og Asger Lund.

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.

Bestyrelsen.