Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 1830.

Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 1830.

Bandholm d. 1. marts 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
onsdag d. 15. marts 2017 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 9. marts. De kan sendes pr. brev til Asger Lund, Panumsgade 3, 4941 Bandholm eller pr. mail til asgerlund@net-lunden.dk
Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside.  Klik her: BS Regnskab 2016
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for aktive og juniorer og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Seniorkontingentet er 600 kr. pr. år og juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive foreslås sat op fra 150 kr. pr. år til 300 kr. pr. år. For samtlige medlemmer betales 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.
Ad. 5.
På valg er Ole Matzen, Mikkel Caprani og Jens Hemmingsen.

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.
Bestyrelsen.

 

Referat fra generalforsamlingen kan ses her: Referat af generalforsamling