Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 7. marts 2018 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 7. marts 2018 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 1. marts. De kan sendes pr. brev til Asger Lund, Panumsgade 3, 4941 Bandholm eller pr. mail til asgerlund@net-lunden.dk
Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside senest d.1. marts.
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Seniorkontingentet er 600 kr. pr. år og juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive er 300 kr. pr. år.
For samtlige medlemmer betales ca. 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.
Ad. 5.
På valg er Asger Lund, Charlotte Lejbølle Hansen og Morten Svendsen.
Asger Lund og Charlotte Lejbølle Hansen ønsker ikke genvalg.
Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.
Bestyrelsen.