Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling i Bandholm Sejlklub d. 16. juni 2020 kl 19 i Havnehuset i Bandholm.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen blev indledt med formandens velkomst og konstatering af, at det på grund af restriktionerne i forbindelse med coronapandemien ikke havde været muligt at overholde tidsfristen for generalforsamlingens afholdelse.
Ad. 1.
Bestyrelsen foreslog Poul Erik Korneliusen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, om end det var med det kortes mulige lovlige varsel.
Dagsorden som var i overensstemmelse med foreningens love blev godkendt.
Ad. 2.
Formanden aflagde beretning. Beretningen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, hvor den kan læses.
I forbindelse med beretningen blev omgangstonen på havnen og mulighederne for at forbedre den drøftet.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3.
Kasseren aflagde regnskab. Regnskabet, som kan ses på klubbens hjemmeside, blev godkendt.
Ad. 4.
Kassereren gennemgik budgettet for 2020. På grund af nogle ændringer forelå der ikke et endeligt skriftligt budget. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at godkende det endelige budget.
Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret i forhold til 2019. Kontingent skulle have været betalt senest d. 1. maj, men da det på grund af coronapandemien ikke havde været muligt at fastsætte kontingent før nu, er der ikke opkrævet kontingent. Det blev vedtaget at opkræve kontingentet til betaling senest d. 1. juli.
Ad. 5.
På valg var Morten Svendsen, Asger Lund og Bo Hojer. Bo Hojer ønskede ikke genvalg. Herefter blev Morten Svendsen, Asger Lund og Joop van Galen valget til bestyrelsen.
Mogens Nicolaisen blev valgt som Suppleant.
Ad. 6.
Kirsten Schülein blev valgt som revisor og Per Nielsen som revisorsuppleant.
Ad. 7.
Mulig sammenlægning af havnens foreninger og samarbejdet omkring Havnehuset – herunder vedtægter – blev drøftet.
Bestyrelsen blev opfordret til at til at forbedre kommunikationen til medlemmerne. Herunder opfordredes til at snarest udsende en aktivitetskalender.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden.

AL

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Mikkel Caprani
Kasserer Ole Matzen
Sekretær Asger Lund
Juniorsejlere Morten Svendsen
Bestyrelsesmedlem Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem Joop van Galen