Indkaldelse til Generalforsamling Bandholm Sejlklub

Indkaldelse til Generalforsamling Bandholm Sejlklub

D. 12. marts 2024 kl. 18.00 i Havnehuset, Bandholm

Jf. vedtægternes § 5 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden d. 1. april og bekendtgøres med mindst 8 dages varsel på en måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

 

Dagsorden jf. §6:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning v. formanden
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab v. kasséren
  4. Budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Joop van Galen – ønsker genvalg

Diana Storgaard – ønsker ikke genvalg

Claus Brandt Kristensen – ønsker genvalg

Suppleanter – på valg:

Mogens Nicolaisen – ønsker genvalg

Michael Lemvig Olsen – ønsker genvalg

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden og være ham i hænde senest 5 dage før dens afholdelse jf. §5 i vedtægterne.

Joop laver mad til fællesspisning, og hvis man ønsker at spise med skal man tilmelde sig til Joop seneste  søndag d. 10. marts på telefon: 40186533 eller mail joop@vangalen.dk.