27. august 2020 · Kommentarer lukket til Fejø Rundt Open · Categories: Bestyrelsen

     Fejø Rundt Open

Med Fejø om styrbord eller bagbord

Kragenæs Sejlklub indbyder til Fejø Rundt Open  Lørdag d. 5. september 2020

Starten finder sted kl. 10.00 fra DS turbøje 54″54,01 N 11″22,62 E (Ved Ravnsborg Banke)

Der udlægges om nødvendigt krydsmærke

Skippermøde kl. 09.00 ved klubhuset.

Ingen startgebyr, ingen bindende tilmelding, men meld gerne hvis i påtænker at deltage,

til følgende tlf.nr61760333 ell. 20782672 , af hensyn til handicap, der sejles efter TCC.

Ingen havneafgift for deltagere under stævnet.

Grillen er klar kl. 18.00.  Medbring selv mad og bestik.

Vin, øl og vand købes til rimelige priser i sejlklubben.

 

Vel mødt  Bent Johansen  KS

b_d-i-fart

25. august 2020 · Kommentarer lukket til Kapsejlads den 13/9 kl 1000. · Categories: Bestyrelsen

8F57B4BB-C2DB-41E6-8A5A-DC36E6F6E5FF

18. juni 2020 · Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

Referat af generalforsamling i Bandholm Sejlklub d. 16. juni 2020 kl 19 i Havnehuset i Bandholm.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen blev indledt med formandens velkomst og konstatering af, at det på grund af restriktionerne i forbindelse med coronapandemien ikke havde været muligt at overholde tidsfristen for generalforsamlingens afholdelse.
Ad. 1.
Bestyrelsen foreslog Poul Erik Korneliusen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, om end det var med det kortes mulige lovlige varsel.
Dagsorden som var i overensstemmelse med foreningens love blev godkendt.
Ad. 2.
Formanden aflagde beretning. Beretningen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, hvor den kan læses.
I forbindelse med beretningen blev omgangstonen på havnen og mulighederne for at forbedre den drøftet.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3.
Kasseren aflagde regnskab. Regnskabet, som kan ses på klubbens hjemmeside, blev godkendt.
Ad. 4.
Kassereren gennemgik budgettet for 2020. På grund af nogle ændringer forelå der ikke et endeligt skriftligt budget. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at godkende det endelige budget.
Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret i forhold til 2019. Kontingent skulle have været betalt senest d. 1. maj, men da det på grund af coronapandemien ikke havde været muligt at fastsætte kontingent før nu, er der ikke opkrævet kontingent. Det blev vedtaget at opkræve kontingentet til betaling senest d. 1. juli.
Ad. 5.
På valg var Morten Svendsen, Asger Lund og Bo Hojer. Bo Hojer ønskede ikke genvalg. Herefter blev Morten Svendsen, Asger Lund og Joop van Galen valget til bestyrelsen.
Mogens Nicolaisen blev valgt som Suppleant.
Ad. 6.
Kirsten Schülein blev valgt som revisor og Per Nielsen som revisorsuppleant.
Ad. 7.
Mulig sammenlægning af havnens foreninger og samarbejdet omkring Havnehuset – herunder vedtægter – blev drøftet.
Bestyrelsen blev opfordret til at til at forbedre kommunikationen til medlemmerne. Herunder opfordredes til at snarest udsende en aktivitetskalender.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden.

AL

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Mikkel Caprani
Kasserer Ole Matzen
Sekretær Asger Lund
Juniorsejlere Morten Svendsen
Bestyrelsesmedlem Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem Joop van Galen

08. juni 2020 · Kommentarer lukket til Generalforsamling · Categories: Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19.00 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest onsdag d. 10. juni (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside fra d. 1. marts

Ad

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19.00 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pris for leje af joller for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest onsdag d. 10. juni (mikkel@caprani.dk).
Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside fra d. 1. marts
Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Ad. 5.
På valg er Bo Hojer, Morten Svendsen og Asger Lund.
Bo Hojer ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

På grund af coronaen er der ikke spisning efter generalforsamlingen, men der serveres en øl/vand til de tørstige.
Bestyrelsen.

. 4.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Ad. 5.
På valg er Bo Hojer, Morten Svendsen og Asger Lund.
Bo Hojer ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og ved opslag i Havnehuset.

 

På grund af coronaen er der ikke spisning efter generalforsamlingen, men der serveres en øl/vand til de tørstige.

Bestyrelsen.