Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat

Referat af generalforsamling den 14. marts 2012 i Havnehuset

 

 1. Valg af   dirigent

  Formanden bød   velkommen og foreslog Per Nielsen til dirigent. Valgt.

  Dirigenten   konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

   

 2. Formandens   beretning

  Der var udsendt   en skriftlig beretning. Formanden gennemgik hovedpunkterne i beretningen og   konstaterede blandt andet, at arbejdet har været koncentreret omkring aftaler   med Knuthenborg.

  Konstaterede at   der ikke havde været ændringer i bestyrelsen og beklagede, at der ikke havde   været kræfter til at følge op på Visionspapiret.

  Omtalte og   fremhævede ondsdagssejladserne og opfordrede til at møde op til det sociale   samvær efter sejladsen.

  Ole Rasmussen   blev nr. 15 ved DM i L 23. Tillykke.

  Der var debat   om en manglende ungdomsafdeling og flere deltog med forslag til, hvordan vi   kunne forsøge at aktivere de unge.

  Bla. ved at   invitere forældre og børn på en kop kaffe, samarbejde med spejderne specielt   søspejderne.

  Der var   almindelig enighed om, at det er vanskeligt at engagere unge ikke alene i   sejlsporten, men over en bred front.

  Bestyrelsen   arbejder videre med de ideer, der kom frem.

   

 3. Regnskab

  Kasseren   fremlagde det reviderede regnskab.

  Enkelte   opklarende spørgsmål til enkeltposter.

  Regnskabet   godkendt.

   

 4. Orientering   om aftale om havn og havnehus med Knuthenborg Gods.

  Formanden   gennemgik aftalen, som var udsendt med dagsordenen.

  Aftalen er   indgået mellem Knuthenborg Gods og foreningen Havnehuset, som består af de tre   foreninger hjemmehørende i havnen.

  Omtalte aftalen   om opkrævelse af gebyr fra gæstesejlere og en evt. bom ved slæbestedet, som   sammen med gæstesejlerpengene skal indgå i driften af Havnehuset.

  Der forelå ikke   noget regnskab, men formanden skønnede, at der var opkrævet ca. 18.000 kr. i   gebyr.

  Der blev   stillet spørgsmål til Havnehusets økonomi, men der foreligger ikke et konkret   regnskab, der viser driftens størrelse. Formanden anslog driften til ca 45.000   kr.

  Endvidere blev   placering af masteskuret diskuteret. Forskellige forslag var fremme.

  Orienteringen   blev taget til efterretning.

   

 5. Indførelse   af arbejdsforpligtigelse

  Formanden   foreslog at der pålægges hver båd en arbejdsforpligtigelse på 5 timer eller   subsidiært 100 kr. i erstatningsbeløb, hvis man ikke ønsker at lægge fysisk   arbejde til.

  Er bådejeren   medlem af to foreninger i havnen, skal man kun arbejde 5 timer.

  Der   udarbejdelsen liste over relevante arbejdsopgaver.

  Vedtaget.

   

 6. Kontingent

  Kasseren   foreslog uændret kontingent.

  Vedtaget

   

 7. Valg af   bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  På valg   var

  Mikael   Christensen

  Asger   Lund

  Poul Erik   Korneliusen

  Alle blev   genvalgt.

  Suppleanter

  Ricard   Samuelsson

  Mogens   Nicolaisen

  Begge   genvalgt

   

 8. Valg af   revisor og revisorsuppleant

  Per Nielsen og   Kirsten Schülein blev genvalgt til henholdsvis revisor og suppleant.

   

 9. Eventuelt

  Ole M.   fremlagde tilbud om El fra OK benzin. Omdelt.

 

Efter generalforsamlingen, som var godt besøgt, blev der serveret skipperlabskovs og kolde øl.

 

Referat

Poul Erik Korneliusen