REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2013

Referat af generalforsamling i Bandholm Sejlklub onsdag d. 13. marts

 

 

Ad 1.                   Per Nielsen valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt til rette tid. Til stede var 14 medlemmer

Ad 2.                   Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Asger Lund.

Siden sidste generalforsamling er der sket det i bestyrelsen, at Poul Erik Korneliusen har ønsket at træde ud. Ingen af de to suppleanter har ønsket at gå ind i bestyrelsen permanent, men Mogens Nicolaisen har deltaget i alle bestyrelsesmøder siden Poul Eriks udtræden. Konsekvensen af Poul Eriks udtræden bliver derfor, at vi skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer i dag i stedet for 3.

Sæsonen startede som vanligt med standerhejsning, sidst i april. Efter standerhejsningen var der kaffe og morgenbrød og hyggeligt samvær her i Havnehuset.

Som i de senest foregående år har vores hovedaktivitet været onsdagssejladserne sammen med Sakskøbing Bådelaug. Vi har været op til 5 både fra Bandholm og et tilsvarende antal fra Sakskøbing. Deltagerne fra Bandholm (eller deres respektive koner og kærester) har på skift sørget for mad efter sejladserne. Vi vil fortsat gerne have flere både på vandet om onsdagen også dem, der bare vil sejle en hyggetur og så deltage i det sociale samvær efter sejladsen.
Resultatet af årets sejladser var: Ole Matzen i 606 blev nr. 1, Bilslev, Sakskøbing i H-båd blev nr. 2, og Ole Rasmussen i L 23 blev nr.3.

En onsdagssejlads i august blev lidt mere dramatisk end normalt, fordi et besætningsmedlem fra en af bådene faldt over bord, og ikke umiddelbart kunne findes. Det betød alarmering af søredningstjenesten. Den uheldige blev hurtigt fundet af en helikopter. Uheldet fik altså en lykkelig udgang. Der var tale om et hændeligt uheld, ingen har ageret uansvarligt, men den slags giver alligevel anledning til at overveje, om man for fremtiden kan ændre noget for at undgå uheld.

Doctors Cup, som vi meget gerne vil afvikle gav igen i 2012 problemer. Vi havde fået arrangementet op at stå, men valgte efter samråd med deltagerne at aflyse om morgenen på startdagen på grund af dårligt vejr. Det var i øvrigt samme dag som Fyn Rundt kapsejladsen fra Bogense blev aflyst. Der var foruden Bandholmsejlere tilmeldt deltagere fra Kragenæs og Sakskøbing. I år regner vi helt sikkert med at vi både får arrangementet op at stå og får både på vandet lørdag d. 1. juni

To både fra Bandholm har deltaget i officielle Danmarksmesterskaber. Det var Ole Rasmussen i L 23 og Ole Matzen i 606. Ole Rasmussen opnåede en ærefuld 8. plads og Ole Matzen sejlede sig til en flot tredjeplads, som var meget tæt på andenpladsen. Det kvalificerede Ole til at blive årets sejler.

Vores frokosttur til Fejø blev desværre ikke til noget i 2012. Det var enten på grund af for kedeligt vejr eller på grund af, at flere potentielle deltagere var engageret andre steder den dag, vi havde valgt. Arrangementet bliver selvfølgelig gennemført i år.

Som noget nyt arrangerede vi grillaften sankthansaften med deltagere både fra sejlklubben og Knuthenborg Bådelaug. Vi tændte grillen på havnen. Deltagerne medbragte selv kød til grillen. Efter at vi havde spist sejlede vi i fire både til Sakskøbing og tilbage. Det var en hyggelig og smuk aften, så arrangementet vil blive gentaget i år – forhåbentlig med flere deltagere fra begge klubber.

Sidst i oktober blev bådene sat på land og standeren blev strøget. Efter standestrygningen var der sild of snaps i Havnehuset.

I begyndelsen af december havde vi arrangeret en hyggelig, men ikke særlig velbesøgt gløggaften.

I januar havde vi et velbesøgt arrangement med et par langturssejlere her i huset.

Her i foråret har vi arrangeret et førstehjælpskursus for medlemmer af sejlklubben og Knuthenborg Bådelaug. Der er endnu et par ledige pladser 

Som et nyt initiativ har vi planlagt en social kapsejlads i august (lørdag d. 24.). Vi kalder det linjesejlads, fordi førstepræmien vil være en flaske Linjeakvavit. Det bliver en respitsejlads med start og mål i havnen. Når sidste båd er i havn, vil der så være sildebord på havnen eller i Havnehuset afhængig af vejret.

Vi har stadig ikke formået, at tiltrække ungdomssejlere. Det er en ringe trøst, at vi deler skæbne med mange andre klubber. Vi vil forsat gerne have optimistjollerne på vandet, men det er efterhånden ikke jeres børn, men jeres børnebørn vi skal have fat i. Eller sagt på en anden måde: Vi mangler efterhånden to generationer.

Vi afviklede igen i 2012 sejlerfestival sammen med Kragenæs Sejlklub og Sakskøbing Bådelaug den anden weekend i september. Der var samme antal deltagere som de foregående år, men på grund af mangel af hovedsponsor kom vi denne gang ud med et mindre underskud, så der blev ikke penge til klubkasserne. Vi har alligevel besluttet at afvikle sejlerfestivallen igen i år. Når vi i tidligere år har udbetalt overskud til klubberne, har der altid været tilbageholdt 25.000 kr. i sejlerfestivallens kasse. Derfor er der stadig over 20.000 kr. i kassen.

Samarbejdet med klubberne i Sydstævnekredsen fungerer på stort set samme niveau som i de seneste år. Kredsen koordinerer kapsejladserne i området og støtter i øvrigt initiativer især på ungdomsområdet. Igen i år arrangeres træf for alle sejlklubber på Vejrø i Kristihimmelfartsferien.

Samarbejdet på havnen mellem klubberne fungerer. Det har nok været bådelauget, der har været mest aktive. I den kommende sæson har vi aftalt, at den klub, der opkræver havnepenge også står for græsslåning og affaldshåndtering.
Det er aftalt med Knuthenborg, at Havnehuset skal males i juni. Godset stiller stillads op og leverer materialer. Klubberne udfører arbejdet. Forinden skal godset have repareret de steder, hvor der er råd.
Der var ved årsskiftet knap 62.000 kr. i havnehusets kasse. Hovedindtægterne er 30.000 kr. fra Lolland kommune og ca. 20.000 kr. fra gæstesejlere. Brændselsudgiften er ca. 20.000 kr. Knuthenborg har undladt at opkræve betaling for el og vand i 2012, og det er aftalt, at der heller ikke opkræves i 2013. De sparede penge bruger vi så til renovering af nøglesystem og mastekran.
Godset foretager uddybning i yderhavnen med havnekranen.
I stedet for at bygge et masteskur, har vi aftalt med godset, at vi kan lægge masterne i den tidligere bådeværftshal. Godset er i øvrigt også interesseret i at leje hallen ud til opbevaring af både, hvis vi kan finde en økonomisk bæredygtig form.

                             Der var uddybende spørgsmål til den mulige brug af Steens Bøje gamle bådehaller, og flere udtrykte sig positivt overfor tanken.

Beretningen blev vedtaget.

Ad 3.                   Regnskabet blev fremlagt af Ole Matzen. Det var godkendt af Per Nielsen som revisor. Der var spørgsmål til forskellene i udgifter til materiel og rengøring ift. 2011. Disse blev forklaret, og regnskabet blev godkendt.

Ad 4.                   Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der var spørgsmål til visse medlemsskabstyper, men forslaget blev godkendt.

Ad 5.                   Til bestyrelsen valgt for de næste 2 år: Erik Hansen, Ole Matzen, Ole Rasmussen

Valgt for 1 år ( i stedet for Poul Erik Korneliusen): John Rudolf Rask Holm

                             Som suppleanter valgt for 1 år: Mogens Nicolaisen og Frank Olesen

Ad 6.                   Som revisor valgt for 1 år: Per Nielsen

Revisorsuppleant valgt for 1 år: Kirsten Schülein

Ad 7.                   – Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan blev forelagt

                             – Der blev talt om at rykke sommerpausen for onsdagssejladserne 1-2uger

                             – Der blev opfordret til, at man deltager i de forskellige aktiviteter såsom Skt. Hans-aften, Vejrø-turen med Sydstævnekredsen, frokostudflugt til Dybvig, kapsejladser

                             – Der blev opfordret til, at alle forsøger at finde børn til optimistsejlads. Mogens vil gerne starte undervisning efter sommerferien. Hans T Nielsen vil stadig gerne give sodavand til deltagende børn, hvis der arrangeres prøvesejlads med kølbådene for interesserede.

Ordstyreren rundede herefter af, man udbragte et leve for Bandholm Sejlklub og gik over til det fælles måltid.

                                                                                                                                                 Referent   Inger Lund