Generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 1830.

Generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 1830.

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub
onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18.30 i Havnehuset i Bandholm

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden på nedenstående mail, så han har dem senest torsdag d. 21. marts.

mikkel@caprani.dk

Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside senest d. 20. marts. Klik her: Regnskab 2018

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 50 kr. for seniorer til 650 kr. årligt. Øvrige kontingenter foreslås uændrede og uændret mulighed for reduktion, når flere i samme familie er medlemmer. Juniorkontingentet er 300 kr. pr. år. Kontingent for passive er 300 kr. pr. år.
For samtlige medlemmer betaler klubben ca. 100 kr. i kontingent til Dansk Sejlunion.

Ad. 5.
På valg er Mikkel Caprani, Ole Matzen og Jens Hemmingsen.
Jens Hemmingsen ønsker ikke genvalg.

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 

Efter Generalforsamlingen serveres som sædvanligt skipperlabskovs.

Bestyrelsen.