Generalforsamling den 10. maj kl. 1900

Generalforsamling den 10. maj kl. 1900

Indkaldelse til generalforsamling i Bandholm Sejlklub

mandag d. 10. maj kl. 19.00 i Havnehuset i Bandholm

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Udnævnelse af æresmedlem.
8. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker yderligere sager sat på dagsordnen, skal sende dem til formanden, så han har dem senest torsdag d. 6. maj (mikkel@caprani.dk).

Ad. 3.
Regnskab kan hentes på klubbens hjemmeside. Klik her: Årsregnskab Bandholm Sejlklub 2020

Ad. 4.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet ændres, så der opkræves et grundkontingent for medlemskab, som tillægges et aktivitetskontingent efter hvilke aktiviteter det enkelte medlem tilmelder sig.
Detaljeret forslag vedlægges. Klik her: Forslag kontingent

Ad. 5.
På valg er Mikkel Caprani, Ole Matzen og Erik Hansen
Erik Hansen ønsker ikke genvalg

Hvis der kommer forslag til yderligere dagsordenspunkter fra medlemmerne, vil det blive offentliggjort på klubbens hjemmeside eller sendt til medlemmerne på mail.

På grund af coronaen er der ikke spisning efter generalforsamlingen, men der serveres en øl/vand til de tørstige.

Bestyrelsen