Love for Bandholm Sejlklub

§ 1. Klubbens navn er Bandholm Sejlklub, og den har hjemsted i Lolland Kommune.
Klubben er stiftet 25. februar 1939.
Klubbens formål er at fremme sejlsporten i lokalområdet.
Klubben kan være medlem af lokale, regionale og landsdækkende idrætsorganisationer og skal være medlem af Dansk Sejlunion.

§ 2. Klubbens stander er en trekantet, blå dug med bogstaverne B S og derunder en stjerne i gult.
Klubbens emblem er standeren udført i emalje.

§ 3. I klubben optages medlemmer som aktive, juniorer eller passive. Som juniorer kan optages medlemmer til det fyldte 20. år. Ejere og medejere af både kan kun optages som aktive. Ægtefæller og hjemmeboende juniorer kan optages som aktive på et familiemedlemskab. Ikke-bådejere kan optages som aktive eller passive efter ønske.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder klubben. Afgørelsen skal være enstemmig. Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse.
Medlemmer, der er i restance med kontingentet med mere end 2, år skal ekskluderes og kan ikke genindmeldes før restancen er betalt.
På forslag af bestyrelsen kan den ordinære generalforsamling udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri, men har stemmeret som aktive.

§ 4. Det årlige kontingent til klubben fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af april måned.

§ 5. Den ordinære generalforsamling afholdes inden d. 1. april og bekendtgøres med mindst 8 dages varsel på en måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.
Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 8 dages varsel afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig nærmere motiveret begæring fra halvdelen af de aktive medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden og være ham i hænde senest 5 dage før dens afholdelse.

§ 6.Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver beslutning om lovændringer, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Der kan stemmes ved fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem.
Aktive og juniorer herunder alle med familiemedlemskab har stemmeret. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem forlanger det.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen med 3 dages varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 7. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 medlemmer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg hvert år. Desuden vælges to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges blandt klubbens aktive, myndige medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte, at indtil to bestyrelsesmedlemmer eller et bestyrelsesmedlem og en suppleant kan være juniorer, der er fyldt 16 år senest d. 31. marts.
Genvalg kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen leder klubbens anliggender mellem generalforsamlingerne og har rådighed over dens midler til anvendelse i klubbens interesse, men er ansvarlig for de nævnte midlers anvendelse og opbevaring på en for klubben betryggende måde.
Klubben tegnes af formanden og 1 myndigt bestyrelsesmedlem.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer skal være myndige. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10. Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Bestyrelsen kan udpege alle aktive som medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper.
Kassereren fører klubbens regnskab, der afsluttes d. 31. december og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand.
Regnskabet skal inden forelæggelsen være godkendt af bestyrelsen.

§ 11. Klubben hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

§ 12. Klubbens opløsning kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de aktive medlemmer stemmer for det på en generalforsamling. Beslutning om klubbens opløsning kan ikke træffes efter bestemmelsen i sidste afsnit i § 6.
I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue og materiel fordeles ligeligt mellem de øvrige sejlklubber i Lolland Kommune, der er medlemmer af Dansk Sejlunion. Hvis sådanne klubber ikke findes, tilfalder samtlige aktiver Sydstævnekredsen under Dansk Sejlunion.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 12. april 2008.

SponsorerStorsponsor for ligaholdet